کریس والتون (انگلیسی جه: Christy Walton) اتا مَردی هسته که ونه نوم ره فوربس مجله دله، ده‌تا پولدارترینون فهرست دله بنویشتنه. وه حدود $25.3 بیلیون پول دانّه. وه کشور امریکا دله دنیا بموئه و سال ۲۰۱۲، 57ساله بی‌یه. وه شه پول ره کارخنه Walmart, First Solar دله جه دَربیارده.

منابعدچی‌ین