کتولی اتا موسیقیایی سبک هسته که مازرونی زوون دله استفاده بونه و ونه شعرون بیشتِر عاشقونه هستنه و آوازی موسیقی حساب بونه. کتولی فُرم سه رجه وونه: «آزاد ریتم»، «کِل‌حال یا نیمه‌آزاد ریتم» و «ضربی»[۱] کتولی سه مقوم دانّه، که وشون نوم «هرایی»، «راسته مقوم» و «کله کش» هستنه.[۲]

منبع‌هادچی‌ین