کانجی (جاپونی خط) جا اشتباه نوو.

کانجی یا کِنجی اتی دِلپه‌یی گیاه هسته که ونه ثمره (=میوه) کپسول‌مونا وانه و ونه دله پچوک-پچوک تیم دَره. کانجی ِتیم دله خله راغون دَره و این ویژگی جه خله استفاده وانه.

کانجی

ترکیباتدچی‌ین

کانجی تیم دله اینان چلبی(=چربی)ها دَره

چرب ِاسیدون حداکثر حداقل نوم
پالمیتیک 0.12% 0.7% c16:0
پالمیتولئیک 0.5% خله کم c16:1
استئاریک 0.6% 3.5% c18:0
اولئیک 0.5%لینو 0.35% c18:1
لینولئیک 0.5% 0.35% c18:2
لینولنیک 0.1% خله کم c18:3
اکوسنوئیک 0.1% خله کم c20:1

کانجی ِراغون

آزمایش قایده
دانسیته 30c/30cدر0.915-0.919
ضریب شکست (400C) 1.4645-1.4665
صابون‌سازی ِارزش 188-193
یُد 103-120
حداکثر درصد ماده روغنی 1.5-2.0%
حداکثر مقدار حرارتی کدورت بیلر ˚C 22c

نگارخنهدچی‌ین

ویشته بخوندیندچی‌ین

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که کانجی خَوری دَره ره پیدا هاکنین.