کامبرین اتا زمین اشناسی دوره بی‌یه که ۳۴۵ میلیون سال پیش ِشنه و وه پالئو زوئیک دوره زیرچلّه هسته. اینتا دوره دله زندگی فقط دریائون دله دیّه و جونورون گت غذا هم وک لیز بی‌یه. اینتا دوره دله کرم، خرچنگ، دریایی موزی و تری لوبیتون دَیینه.

نگارخنهدچی‌ین

منابعدچی‌ین