کالش ئه‌تا واکنش هسته گه ماهیچه ئون تنفسی جه بریم انه. این واکنش بتونده در برابر محرکهای گوناگونی بوئه. برای نمونه هر گادر گلی دله خلط دَووئه، کالش خلط ره بریم شندنه.

"Cover Coughs, Cover Sneezes" - NARA - 514081.jpg

بن مایهدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای همکاری‌کانندگون، «Cough»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (بازیابی).