کارلوس جی.کوچ (انگلیسی جه: Charles G. Koch) اتا مَردی هسته که ونه نوم ره فوربس مجله دله، ده‌تا پولدارترینون فهرست دله بنویشتنه. وه حدود $25 بیلیون پول دانّه. وه کشور امریکا دله دنیا بموئه و سال ۲۰۱۲، 76ساله بی‌یه. وه شه پول ره کارخنه کوچ ایندستریس دله جه دَربیارده.

منابعدچی‌ین