چکری (چکر čəkər یا čeker) یا چکر بیئن یا چکر بی‌ین اتا پجشکی وضعیت هسته که یعنی چربی خله زیاد آدمیزاد تن دله پتی بئی‌بۈ. فی‌الواقع، وه اتا مرض واری هسته که آدمیزاد سلامتی و عمر طول ره جیر کشنه.[۱]

اتا خله چکر مردی.

بن‌بنویشتدچی‌ین

  1. WHO 2000 p.6