چریکی جنگ اتا از انواع جنگ‌ئون نامنظم هسته که ونه دله اتا خورد گروه تنفگ‌به‌دَس با استفاده از تاکتیک‌ئون نظامی کمین، هجوم ات‌دفه‌ای، غافل‌گیری و جابه‌جایی به اتا هدف نظامی آسیب‌پذیر یا اتا نظامی واحد که وشون جه گت‌تره ره حمله کانّه و بلافاصله جنگ ره وِِل کانّه.

وابسته جستارون دچی‌ین

منبع دچی‌ین