پچیک سوز اتا فیلم هسته کا ونه کارگردون و بنویشتکر غلامرضا رمضونی هسته و اینتا فیلم ره 1386 دله بستانه.


داستونی خلاصک دچی‌ین

ممد اتا داستون بنویشته کا میون مدرسئی مسابقئون دله اول بویه وونه نصمه شعبون روج دله بوره کلا(شهر) گت سالون. ونه پیر کا وینه شه صابکار دستینار هسه ، ممد ره جبر کنده کا تا ظهر وردستی سه فرازمند پلی بمونده . ممد نگرونی سوروسات(جشن) نرسینی سه اوی دلیل نیه وه تا ظهر تمن مختلف مانهون ره شه را سر وینده و هر فندی جا اینتا موانع ره رد کانده . اما ونه پیرخا ریکا متضی کا فرازمند جه وه ره خش نینه خاینه کا بهادار (گرون) خرسک(قالیچه) بدزین جا فرازمند جه انتقام هایره.

اکترون:

  • حسین محجوب
  • رضا فیاضی
  • محمدرضا حسین آبادی
  • وحید زیرکی
  • وحید زنده نام

رفرنسون: دچی‌ین

  • «سبز کوچک». سوره‌سینما. دریافت‌شده در ۳۰ اوت ۲۰۱۳..mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output q{quotes:"\"""\"""'""'"}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center;padding-right:1em;padding-left:0}.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,}