پورتلند تریل بلیزرز، (انگلیسی جه: Portland Trailblazers) اتا بسکتوال تیم هسته که آمریکای ان‌بی‌ای دله بازی کانده و ونه مقر شهر پورتلند هسته که اورگن ِایالت دله قرار دانّه. این تیم غرب کونفرانس کنفرانس دله دره و شمال غربی منطقه جه هسته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

وب‌گاه رسمیدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که پورتلند تریل بلیزرز خَوری دَره ره پیدا هاکنین.