شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: پهلوی (گجگجی بیری).

پهلوی خط ات‌تی خطّون کلی رجه هسته که میونی فارسی زوون(ئون) بنویشتن وسّه کارشی‌یه. تموم این خط‌ئون ریشه آرامی خط جه هسته[۱] و آرامی واری راست به چپ جه بنویشته بی‌یه. پهلوی نوم ره پارت ِقومِ نوم جه بَییتنه.

نمونه‌یی از خط پهلوی کتیبه‌یی تاق بستان دله

پهلوی خط‌ئون ره معمولاً این زیرچلّه‌ئون دله سِوا کانّه:

  • اشکانی پهلوی
  • ساسانی پهلوی (یا زرتشتی پهلوی)
    • کتیبه‌ای پهلوی
    • کتابی پهلوی
  • زبوری یا مسیحی پهلوی

پانویسدچی‌ین

  1. خانلری ۲۴۱