هات‌کت (انگلیسی جه: Hotcat) اتا ابزار هسه که ابزارون کاربری رابط مدیاویکی دله دره. اینتا ابزار، کارورون ره اجازه دنه که صفحات دله رج بسازن، موجود رجون ره حذف هاکنن یا تغییر هادن. اینتا ابزار بتونه موجود رجون ره کارورونه پیشنهاد هاکنه.

شما بتوننی شه خاستنی‌ئون دله بورین و ابزارون قسمت دله بتوننی گوزینه "ابزار HotCat آسون دچی‌ین رج‌ئون وسّه" ره انتخاب هاکنین و با ذخیره هاکردن شه خاستنی‌ئون اینتا ابزار شمه وسه فعال بونه.

جستارهای وابسته دچی‌ین