وینارایی، سامارنونی یا وارای وارایی اتا از استرونزیایی زوونون و پنجمین بومی زوون فیلیپین هسته که حدود ۳.۴ میلیون نفر گنشکر دانّه.[۱]

منابع دچی‌ین

 
Wikipedia
ویکی‌پدیا نسخه، وینارایی جه