ویدئو کاء اتا جور سرگرمی هسه که اتا الکترونیکی سیستم پرداجشگر دار جا تعامل صورت گینه و ونه دله بشنه اتا موحیط ره شبیه ساجی هاکردن و ونه تصاویره مونیتور دله سراغ هدائن . همین وسر وه ره گننه ویدئو کا . این جور کائون جوونای میون خله جا دکته و کومپانیون مولتی مدیا کار شون وسر اتا خله سود داینه . [۱]

منبعوندچی‌ین