وایت استراپس ئه تا ئه‌مریکایی ره ساز دسته بیه کا جیک وایت ئو مگ وایت جا ونه به نه درس بایه. راک گروه ره سبک مینی مالیستی بیه. جیک وایت الکتریک گیتار ره زوئه و مگ وایت دیرام ره.

جیک و مگ در اتوبوس دله کنسرت دادنیه.

خار ایشناسنن ساز ئوندچی‌ین

Seven nation army

Dead leaves and dirty ground

The Hardest Button to Button

آلبوم ئوندچی‌ین

De Stijl

Elephant

Get Behind Me Satan

White Blood Cells

White Stripes

منبعدچی‌ین

  • فارسی ره ویکی پِدیا