واشینگتن ویزاردز، (انگلیسی جه: Washington Wizards) اتا بسکتوال تیم هسته که آمریکای ان‌بی‌ای دله بازی کانده و ونه مقر شهر واشنگتن دی سی هسته که واشنگتن دی سی ِایالت دله قرار دانّه. این تیم شرق کونفرانس کنفرانس دله دره و جنوب شرقی منطقه جه هسته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

وب‌گاه رسمیدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که واشینگتن ویزاردز خَوری دَره ره پیدا هاکنین.