اصلی منوی ِوا هاکردن
کانینگهام ویکی‌مانیا ۲۰۰۶ دله

هاوارد جی. (وارد) کانینگهام، بزائهٔ ۲۶ ماه مه ۱۹۴۹، اتا برنامه‌نویس آمریکایی هسته که اولین ویکی ره بساته. وه سال ۱۹۹۴ بنویشتن نرم‌افزار ویکی‌ویکی‌وب ره شروع هاکرده و آخرسری وه ره ۲۵ مارس ۱۹۹۵ پایگاه وب شرکت مشاورهٔ نرم‌افزاریش به نوم c2.com بشناسی‌یه وونه، نصب هاکرده.

وه اسا بیوِرتون، ایالت اورگان، دله زندگی کانده و مدیر ارشد فنی شرکت اِباوت‌آس هسته.

وه به طور شریکی کتابی ره دربارهٔ ویکی‌ئون بنویشته که ونه نوم «راه ویکی» هسته و همینتی چارچویی آزمونای ات‌پارچه وسّه ابداع هاکرده.[۱]

منبعدچی‌ین

  1. Wikipedia contributors, «Ward Cunningham,» Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title= Ward_Cunningham.
ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که وارد کانینگهام خَوری دَره ره پیدا هاکنین.