هاوارد جی. (وارد) کانینگهام، بزائهٔ ۲۶ ماه مه ۱۹۴۹، اتا برنامه‌نویس آمریکایی هسته که اولین ویکی ره بساته. وه سال ۱۹۹۴ بنویشتن نرم‌افزار ویکی‌ویکی‌وب ره شروع هاکرده و آخرسری وه ره ۲۵ مارس ۱۹۹۵ پایگاه وب شرکت مشاورهٔ نرم‌افزاریش به نوم c2.com بشناسی‌یه وونه، نصب هاکرده.

کانینگهام ویکی‌مانیا ۲۰۰۶ دله

وه اسا بیوِرتون، ایالت اورگان، دله زندگی کانده و مدیر ارشد فنی شرکت اِباوت‌آس هسته.

وه به طور شریکی کتابی ره دربارهٔ ویکی‌ئون بنویشته که ونه نوم «راه ویکی» هسته و همینتی چارچویی آزمونای ات‌پارچه وسّه ابداع هاکرده.[۱]

منبعدچی‌ین

  1. Wikipedia contributors, «Ward Cunningham,» Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title= Ward_Cunningham.