هژبر نومه(تلفظ وانه:هوجبرنومه) اتا داستان از آزادگی ، ظولم‌ستیزی و حق‌طلبی مردمی هسته تاریخ دله چنبار مورد هجوم دوست و دوشمن قراربیتنه.هرچن اینتا منظومه حماسی ، بیته از حادثه‌ی تاریخی هسته ، اما گزارش تاریخی صرف نیه ؛ از این واقعیت تاریخی مردم اونتی که دوست داشتنه شعر بساتنه و مناطق مختلف تبرستون دله مطابق شرایط خاص ، وه ره بازسازی هکردنه.[۱]

منبعدچی‌ین

  1. هژبرسلطون ، دکتر زین العابدین درگاهی ، نشر رسانش ، ۱۳۸۹، شابک:۹۷۸-۶۰۰-۵۰۱۱-۲۵-۸ ، صفحه:۱۲