هاینریش رودلف هرتز (۱۸۵۷-۱۸۹۴) شهر هامبورگ کشور آلمان دله دنیا بمو. وه به خاطر هرتز به عنوان اتا یکا دستگاه SI دله در نظر بییته بیّه. وه اولین کسی بی‌یه که وجود امواج الکترومغناطیسی ره ثابت هاکرده.

هاینریش رودلف هرتز

منبعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که هنریک هرتز خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rudolf_Hertz