هلند ِهند اندونزی ِکشور ِکوهنه نوم بی‎یه. اینتا نوم ره اینتا وِسِر اینتا کشور ره بِشتِنه که وه هلند ِکولونی بی‌یه. اینتا کشور ره اتی توم هم پرتغال هند هم گِتِنه اینتا وِسِر که وه اینتا کشور ِکولونی هم بی‌یه.

این مستعمره‌یِ تصویری تاریخ