نیو اورلئانز هورنتز، (انگلیسی جه: New Orleans Hornets) اتا بسکتوال تیم هسته که آمریکای ان‌بی‌ای دله بازی کانده و ونه مقر شهر نیو اورلئانز هسته که لوئیزینا ِایالت دله قرار دانّه. این تیم غرب کونفرانس کنفرانس دله دره و جنوب غربی منطقه جه هسته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین

وب‌گاه رسمیدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که نیو اورلئانز هورنتز خَوری دَره ره پیدا هاکنین.