نوستالژی یا نوستالوجی (Nostalgia) اتا احساس هسته که آدِمون ِوسّه وقتی پیش اِنه که اتا چی ره بَوینِن و اتا خاطره یاد دَکفِن که تونده بد ِخاطره یا شیرین ِخاطره بائه. آدِمونی که غربت دَرنه ویشته نوستالوژی پیدا کانّه. نوستالوژی جه بنشنه هنر دله استفاده هاکِردِن.

وابسته جستاروندچی‌ین

  • آکسفورد ِلغتنومه