نصرالله شیفته، که حسین توکلی نوری وَچه بی‌یه و ۱۲۹۴ دنیا بموئه، اتا مازرونی نویسنده هسته. ونه مهم ِبنویشته‌ئون جه «شهلا»، «مژگان»، «کاکلی»، «دوست فدایی میهن»، «ده سال زندان»، «قهقهه اسکلت»، «سه مرد عجیب» و «نمایندگان ملت» هستنه. وه روزنومه‌ئون دله ویشته کار کارده و «باختر»، «مرد امروز»، «ستاره اسلام» و «باختر امروز» ِنشریات دله سردبیر بی‌یه.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات مازندران. ساری، ۱۳۷۸. ISBN ‎۹۶۴۵۷۰۴۱۵۴.