ایسم عاشقی هسته که برای دوری شه معشوقه که "رعنا " ایسم داشته ترانه‌ئونی بساته. این داستان که میثل ویس‌و‌رامین یا لیلی‌و‌مجنون سرگوذشت جون‌بسوته دل داده‌ئی ره توضیح دنه ، ولی فرقش با بقیه داستانی اینتائه که نجما خادش شعرون ره گانه ولی بقیه جائون ات‌مردی (میثل فخرالدین گرگانی یا...) مردمون داستون ره شعر جه تبدیل کانده ، این کیتاب از داستون‌ئون میلی اینتا سرزمین و اغلب نوقاط مازندرون ِ، دیهاتی‌ئون وه ره از بیته‍ئون و در زمون موناسب و شو هنیشی‌ئون و مجالس عروسی دله خِنِش کانـّه . تاریخ زندگی سوراینده به تحقیق به دست نموئه ، ولی موحقق هسته از زمون باستون مشهور صفحات شومال ئیران بی‌یه .

منبعدچی‌ین