میدان الکتریکی اثر اتا باراکتریکی شه اطراف رو هسِّه. این اثر ذرات باردار رو تاثیر الِّنه. شدت میدان الکتریکیِ تعریف به صورت کلاسیک اینتا هسِّه: نیروی (مثلا واحد نیوتن جا) وارد بر اتا واحد بار مثبت (مثلا یک کولن).

نیروی میون دِتا باردچی‌ین

نیروی میون دتا بار الکتریکی روابط زیر جا مشخص بونه:

 

که ونه دله   ِمقدار ۱۰-۱۲×۸٫۸۵۴۱۸۷۸۱۷ هسِّه.