کوانتومی فیزیک یا کوانتومی مکانیک (انگلیسی جه: Quantum mechanics) اتا بنیادی بخش نظری فیزیک جه هسته که میکروسکوپی کمیتون جه کار کانده. این علم ِواکنشون ِقایده معمولاً پلانک ثابت ِحدود هسته. کوانتوم اتا مدرن فیزیک ِعلم هسته و اتمی پدیده‌ئون ره توجیه کانده. این علم نسبیت نظریه هِمراهی مدرن فیزیک ره بساته.[۱]

هیدروژن ِانرژی این عکس جه سِراق هِدا وانه. این روش جه شرودینگر ِمسئله ره حل کانّه.

منابع

دچی‌ین
  1. هالیدی، دیوید. رزنیک، رابرت. واکر، جرل. -مبانی فیزیک. تهران، انتشارات مبتکران، 1386. ISBN 978-964-395-951-7