مون بلان (فرانسوی جه: Mont Blanc) اتا کوه نوم هسه که آلپ رشته کوه شنه و فرانسه و ایتالیا دله دره. ونه بلندی ۴۸۰۹ متر هسه. وه آلپ ِگت‌ترین کوه هم هسته. ونه نومِ معنی اسپه کوه وونه. ونه نوم ایتالیایی زوون جه هم «مونته بیانکو» هسته که ونه معنی همونتائه.

ونه عکس

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مون بلان خَوری دَره ره پیدا هاکنین.