مشروطیت یعنی نقش داشتن مردم برای مشروعیت حکومت؛ اون جوری که مردم بتونن حکومت ره مهار هکنن. مشروطه با اینتا تعریف در مقابل دیکتاتوری قرار گیرنه.