مشاوره شغلی همون مشاوره با ات نفر درباره با انتخاب اتا کار به خصوص ونه وسّه هسته.

اینتا اصطلاح به نحو زیادی درمورد استفاده قرار بیته و آزمون خاص مهارتون، توانایی‌ئون و سنجش روان شناختی شخصیت، انگیزش، اهداف زندگی و غیره ره در برگینه.

به طور کلی مشاوره(رونمایی) با هدف کومک به فرد به سوی اتا کار که ویشترین میزون استعدادون وه اونتا کار دله نمایون بیّه صورت گینه.


منابعدچی‌ین

فرهنگ روان شناسی(توسیفی,آرتور اس، 1995، ترجمه یوسف کریمی و همکارون،1390،انتشارات رشد،تهران،صفحه 1025