مختصات: Sky map 16h 57m 08.99s, -04º 05' 57.6''

مسیه ۱۰(انگلیسی جه: Messier 10) یا ان‌جی‌سی ۶۲۵۴ اتا کروی اساره‌یی خوشه حوا (فلکی صورت) دله هسته که ونه فاصله زمین جه سیزده هزار نوری سال و ونه ظاهری قدر ۷٫۵ هسته.

خوشهٔ ستاره‌یی مسیه ۱۰

این جسم تاریخ ۲۹ مه ۱۷۶۴ دله شارل مسیه دس جه کشف بیّه. وه این جسم ره شه فهرست دله به عنوان شماره ۱۰ یادداشت هاکرده. وه این جسم ره به عنوان اتا «سحابی بی اساره» بشناسی‌یه ولی بررسی‌ئون بعدی نشون دنّه که مسیه ۱۰، اتا خوشه کروی دارای هزارون اساره‌هسته.

مسیه ۱۰ قطر ظاهری ۲۰ آرک‌دقیقه دانه یعنی دِسوم قطر ظاهری کره ماه. ونه مسافت زمین جه ۱۴٬۳۰۰ سال نوری برآورد وانه.

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "Messier 10," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed October 7, 2009).