ممرز

ونه وَلگِ
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهون
رج: گلدارون
رده: دلپه‌یی‌ئون
راسته: توس‌ها
خانواده: توسکامونائون
سرده: Carpinus
L.
انواع

مَمرِز یا مَرِز دار (علمی نوم: Carpinus betulus) اتا دار نوم هسته که ایران ِشمالی نواحی و اروپا دِکاشته وونه.

ممرزِ ارتفاع بین ۱۵ تا ۲۵ متر هسته و تا ۳۰ متر جه هم بتونده بَرِسه، ونه تَنه عاج دانّه و ونه پوست صاف و سَوز و کلینی رنگ (= سبز و خاکستری) هسته.

نگارخنهدچی‌ین

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مرز دار خَوری دَره ره پیدا هاکنین.