ماه دکتی یا فارسی زبون دله ماه گرفتی یا خسوف وقتی پیش اینه که زمین میونِ ماه و خورشید قرار گیرنه.با اینکه هر ماه اتا بار زمینِ دور خورشید گردنه ولی ماه دکتی هر ماه اتفاق نکفنه .

ماه دکتی ِعلتدچی‌ین

علت هم اینتا هسِّه که صفحه ای که در کره سماوی ماه ونه دله حرکت کنِّه و صفحه ی حرکت زمین با هم 5 درجه زاویه دارننه.که اینتا باعث بونه که هر ماه این سه کره منظومه خورشیدی اتا خط دله نکفن.

مدت ماه گرفتگیدچی‌ین

ماه دکتی مدت زمان مثل خورشید بیتن (کسوف) کتاه نیه وونه علت هم گت تر بین زمین هسِّه. ( ونه قطر دِ برابرِ ماه هسِّه)

ناقص ماه دکتیدچی‌ین

ناقص ماه دکتی دله فقط اتا کم سایه زمین ماهِ رو کفنه.

ماه دکتی نیمسایهدچی‌ین

اینتا ماهدکتی دله زمینِ سایه ماه ره نرسنه و ماه قرمز تیره بدی بونه.