ماه دکتی یا فارسی زبون دله ماه گرفتی یا خسوف وقتی پیش اینه که زمین میونِ ماه و خورشید قرار گیرنه.با اینکه هر ماه اتا بار زمینِ دور خورشید گردنه ولی ماه دکتی هر ماه اتفاق نکفنه .

ژوئن 2011 کامل ماه دکتی

ماه دکتی ِعلت

دچی‌ین

علت هم اینتا هسِّه که صفحه ای که در کره سماوی ماه ونه دله حرکت کنِّه و صفحه ی حرکت زمین با هم 5 درجه زاویه دارننه.که اینتا باعث بونه که هر ماه این سه کره منظومه خورشیدی اتا خط دله نکفن.

مدت ماه گرفتگی

دچی‌ین

ماه دکتی مدت زمان مثل خورشید بیتن (کسوف) کتاه نیه وونه علت هم گت تر بین زمین هسِّه. ( ونه قطر دِ برابرِ ماه هسِّه)

ناقص ماه دکتی

دچی‌ین

ناقص ماه دکتی دله فقط اتا کم سایه زمین ماهِ رو کفنه.

ماه دکتی نیمسایه

دچی‌ین

اینتا ماهدکتی دله زمینِ سایه ماه ره نرسنه و ماه قرمز تیره بدی بونه.