لیره اتا پیل یکا نوم هسه که چن تا آسیایی کشور پیل یکا هسه.اینتا پیل یکا اتا ئوروپایی واژه هسه.چن تا کشور که وشون پیل یکا لیره هسه وشون نوم هسه: