لوگانیا، لوگن یا لوگان (انگلیسی جه: Mount Logan) اتا کوه نوم هسه که سن الیاس رشته کوه شِنه و کانادا دله دره. ونه بِلِنّی ۵۱۴۵ متر هسه.

Mount Logan.jpg
شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: لوگان (گجگجی بیری).

منبعدچی‌ین