کارخنه اتا ساختمان هسه که کارگرون ونه دله کالائونی ره بروتن سر سازننه. کارخنه ئون متعلق به تولیدی شکرتون هسنه که هر کمین کالائون متفاوتی ره تولید کننه.

اتا کارخنه هولند دله