قِز یا قیز هاکردن كه غِض هم نویسنّه ات‌تی عصبی عمل هسته كه نفرت و خشم ره آدمون دله سِراق دِنه. قز معمولاً توهین‌آمیزِ گپ جه همراهه. این عمل تموم جهون دله وجود دانّه و عمومی‌ئه.

اتا نقاشی كه اتا قز بكارد مردی ره سِراق دِنه.

منابعدچی‌ین

  • انگلیسی ویكی‌پدیا