فِنِر یا فِندُق گُلام (فارسی جه: فانوس) اتجور محفظه‌دار ِچراغ نوم هسته که ویشته قدیم داشتنه و هرکاجه شینه، شه همراه وَردنه یا فی‌المثل اتا سی سَر یِشتنه که همه جا ره روشِن هاکِنه.

سونَکارد ِفِنِر

نگارخِنهدچی‌ین

منابعدچی‌ین