فرمول یک (انگلیسی دله: Formula One) که مختصرأ «F1» بنویشته وونه، اتا «اتومبیل‌رانی مسابقات گت جایزه » هسته. اتومبیل‌رانی بین‌المللی فدراسیون (FIA)، و اتومبیل‌رانی مسابقات و اتومبیل‌رانی ورزش‌ئون ِسازمان‌دهی ره برعهده دانّه.[۱]

مایکل شوماخر در حال راه بَوردن فراری؛ گراند پریکس مسابقات، آمریکای متحده ایالات دله.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که فرمول یک خَوری دَره ره پیدا هاکنین.