عکا (هه‌بری:עַכּוֹ) ئه‌تا شاهر نوم هاسه که ئه‌سرائیل ده‌له داره.