علیقلی هزارجریبی که نجفقلی‌خان ِسرتیپ ِوچه هسته، اتا مازرونی سیاستمدار بی‌یه که سال ۱۲۴۶ سرخ گریه‌ی ِمله دله، هزارجریب ِقسمت ِدرون، دنیا بموئه. علیقلی ِمعروف کتاب «میش و وَره» هسته که اروپایی‌ئون جه تقلید هاکردن ره رَد کانده. علیقلی ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۶ مجلس دله هم نماینده بی‌یه و شه دوره‌ی ِمعروف ِآزادی‌خائون جه هسته.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۴۵.