عرب اتا مردم هستنه که غربی‌ ِآسیا و شمالی ِآفریقا دله درننه. وشون عربی زوون جه گپ زننه که اینتا زوون شه چن‌تی گپ بزه وانه. عربون ِجمیعت خور گانّه حدوداً سیصد و پنجا میلیون تا چهارصد میلیون نفر هستنه.[۱][۲]

زووندچی‌ین

گت بنویشته ره بخوندین: عربی زوون

لینگهدچی‌ین

  1. total population 400 million; CIA Factbook2030 estimates an Arab population of 450 million, see article text.
  2. World Arabic Language Day | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.