عدن دریا مونا آسیا قاره غربی جنوب و آفریقا قاره شرق دله جا بیته. اینتا دریا مونا یمن و سومالی میون دره. وه هند اوقییانوس او پیش بموئن جا درست بیه.