جمال‌الدین عادل خلعتبری مازرونی نویسنده و شاعر بی‌یه. وه سال ۱۲۸۴ دنیا بموئه. ونه مهم ِکارون جه «دانشوران ِادبی انجمن» و «ایران ِاولین ادبی سالنومه» ِبساتن و «شمال ِانجمن ِاتحادیه»ی ِتشکیل هدائن بی‌یه.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۳۶.