طیّ الارض در ورخی بنویشته‌ها عیرفان از جمله در تصوف و کابالا به نوعی حرکت انتقالی گاته وانه که ون دله آدم با ایتکا به اراده خادش بدون حرکت در مکان مونتقل وانه.


جستارهای وابستهدچی‌ین

کیمیاگری کرامات اسطرلاب محک