صمصام‌الدین علامه تنکابنی

صمصام‌الدین علامه تنکابنی مازرونی نویسنده بی‌یه. وه ۱۲۹۶ سلیمان‌آباد ِتنکابن (شهسوار) دله دنیا بموئه. وه آمل دله فرهنگ ِاداره‌ی ِرییس بی‌یه. وه اتا کتاب دانّه که ونه نوم «آمل ِفرهنگ ِیادگار» هسته. این کتاب تاریخی مسائل دله خله غلط دانّه ولی فرهنگی مسائل وسّه خاره.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۴۶.