شاید شمه منظور اینتا بی‌بائه: پچوک یا کچیک

صغیر وچون، توماس کنینگتون جه

صغیر (فارسی جه: یتیم) وچونی ره بائوته وانه که وشون ِ پی‌یر یا مار بمرده. معمولاً 《صغیر》 ِعبارت ره وچون سر کار زننه ولی گاهی گت‌آدمون ره هم صغیر گاننه.[۱][۲]

بن‌بنویشتدچی‌ین

  1. Merriam-Webster online dictionary
  2. Concise Oxford Dictionary, 6th edition "a child bereaved of parents" with bereaved meaning (of death etc) deprived of a relation