شیلینگ اتا پیل یکا نوم هسه که قدیم دله اوتریش پیل یکا بیه.اینتا یکا اسا چن تا آفریخایی کشور پیل یکا هسه. چن تا کشور که وشون پیل یکا اینتا هسه: