شروینه ما
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰  
تبری تقویم

شروینه ما، تبری سال ره شیشمین ما هَسّه و ۳۰ آذر - ۲۹ دی ماه هجری شمسی جه بِرایری کِنده.

خور دکتون / xaver daketun دچی‌ین

بزائون / Bezä'un دچی‌ین

بمرده ئون / Bamerde'un دچی‌ین