ذهن - زبان‌های دیگر

ذهن در ۱۲۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بردگستن تا ذهن

زبان‌ها