جرج واکر بوش - زبان‌های دیگر

جرج واکر بوش در ۱۹۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بردگستن تا جرج واکر بوش

زبان‌ها